123 Main Street, New York, NY 10001

Ψηφιακός γραμματισμός

Οι προτάσεις μου

Με την αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μπορούμε να επιτύχουμε μια σειρά δράσεων.

Ένα ουσιαστικό βήμα είναι η ενσωμάτωση του αλφαβητισμού περί της ΤΝ και της υπολογιστικής σκέψης στο βασικό πρόγραμμα σπουδών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μετά.

Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις βασικές αρχές της ΤΝ, διασφαλίζοντας ότι είναι εξοπλισμένοι για να καθοδηγούν τους μαθητές όχι μόνο στη χρήση και στις τεχνικές δεξιότητες, αλλά και στην κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων της ΤΝ.

Το Σχέδιο Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως στρατηγικό πλαίσιο, παρέχοντας πόρους και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών.

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογικών πλατφορμών αιχμής μπορεί να επιταχυνθεί μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συνεργασίες αυτές θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στη δημιουργία προσαρμοστικών εργαλείων μάθησης, συστημάτων διδασκαλίας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη και περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο, προσφέροντας χρηματοδότηση και υποστήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που πρωτοπορούν σε αυτές τις τεχνολογίες.

Η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία διεπιστημονικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων αφιερωμένων στην ΤΝ. Τα κέντρα αυτά θα ενσωματώσουν την τεχνική κατάρτιση με γνώσεις από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, δίνοντας έμφαση στις ηθικές, πολιτιστικές και πολιτικές διαστάσεις της ΤΝ.

Η στήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην οικοδόμηση αυτών των κέντρων.

Καθώς οι τεχνολογίες ΤΝ θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η θέσπιση ενός ισχυρού ηθικού πλαισίου είναι κρίσιμο.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα ιδιωτικότητας, μεροληψίας, προσβασιμότητας και επιπτώσεων της ΤΝ στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, διασφαλίζοντας ότι η ΤΝ αναπτύσσεται στην εκπαίδευση με τρόπους που τηρούν τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κομβικό σημείο στην ανθρώπινη ιστορία. Προαναγγέλλει μετασχηματισμούς που θα επαναπροσδιορίσουν τις οικονομίες, τις κοινωνίες και τις ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ελλάδα, με το πλούσιο ακαδημαϊκό δυναμικό της και τους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν διεθνώς στον τομέα είναι σε μοναδική θέση να πλοηγηθεί σε αυτή τη μετάβαση.

Ωστόσο, για να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και ηθικά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, χρειάζεται να αναμορφώσουμε θεμελιωδώς το εκπαιδευτικό σύστημα.

Το σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, αν και διαπνέεται από μια παράδοση ακαδημαϊκής υπεροχής, τείνει όλο και πιο αναχρονιστικό μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι επείγουσα ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι επόμενες γενιές δεν θα είναι μόνο ικανές να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες αλλά και θα διαθέτουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και την ικανότητα της ηθικής διάκρισης κατά τη χρήση τους.

Ένας τέτοιος αναπροσανατολισμός απαιτεί στρατηγικές παρεμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα αξιοποιούν όλο το φάσμα των μέσων και του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που θα είναι ανθεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς και προσανατολισμένο προς το μέλλον.

σέβομαι το απόρρητό σας