123 Main Street, New York, NY 10001

Προσβάσιμη Φροντίδα
Ψυχικής Υγείας

Οι προτάσεις μου

Με την αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μπορούμε να επιτύχουμε μια σειρά δράσεων.

Αξιοποιώντας τη στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει την επέκταση υπηρεσιών τηλεϊατρικής ειδικά προσαρμοσμένων για την ψυχική υγεία. Η προσέγγιση αυτή όχι μόνο παρακάμπτει τα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί Έλληνες, αλλά ευθυγραμμίζεται επίσης με τις σύγχρονες μετατοπίσεις προς τις ψηφιακές λύσεις στην υγειονομική περίθαλψη. 

Με την εμπειρία μου στο αντικείμενο μέσω της ίδρυσης ιατρικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω διαδικτύου σε 9 γλώσσες, προτείνω τη δημιουργία μίας πλατφόρμας ενταγμένης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, φιλικής προς τον χρήστη, με κατάλληλο σχεδιασμό για τους ηλικιωμένους και τους τεχνολογικά υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς.

H Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εμπνεόμενη από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία και Ευημερία. Σήμερα διαθέτουμε ορισμένα Κέντρα Ψυχικής Υγείας που δεν επαρκούν για την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, όπως η ψυχοθεραπεία, σε όλη την επικράτεια, ούτε λειτουργούν 24 ώρες όπως προβλέπονταν κατά την ίδρυσή τους.

Τα κέντρα αυτά, ενταγμένα στις τοπικές κοινότητες, μπορούν να παρέχουν ολιστική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της θεραπείας, της κρίσιμης παρέμβασης στην κοινότητα και των υπηρεσιών αποκατάστασης.

Με την αποκέντρωση της φροντίδας ψυχικής υγείας διασφαλίζουμε ότι είναι τόσο προσβάσιμη όσο και προσαρμοσμένη στις μοναδικές ανάγκες κάθε γωνιάς της χώρας.

Η παιδεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής προόδου. Με την ενσωμάτωση θεμάτων ψυχικής υγείας στο σχολικό πρόγραμμα, μπορούμε να καλλιεργήσουμε επόμενες γενιές που όχι μόνο κατανοούν την ψυχική υγεία αλλά και την αποστιγματίζουν.

Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί μια συνεργατική προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία αξιοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες υπέρ της προώθησης μιας πιο ενσυναίσθητης και ενημερωμένης κοινωνίας.

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικοί περιορισμοί που εμποδίζουν την πρόοδο στην ψυχική υγεία. Θα υπερασπιστώ κάθε προσπάθεια επαναξιολόγησης των δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ, ιδίως εκείνων που διέπουν τη χρηματοδότηση και τη στήριξη των υπηρεσιών υγείας.

Με την ευθυγράμμιση των δημοσιονομικών στόχων με την επιτακτική ανάγκη της φροντίδας της ψυχικής υγείας μπορούμε να ξεκλειδώσουμε βιώσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης από την ΕΕ που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ισχυρών υποδομών ψυχικής υγείας.

Στον απόηχο της κρίσης χρέους επικρατεί σήμερα μία τεράστια απόκλιση μεταξύ της μακροοικονομικής ανάκαμψης και της μικροοικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Ενώ οι δημοσιονομικοί δείκτες υποδεικνύουν σταθεροποίηση της οικονομίας – και αυτό υπερτονίζεται από τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ και ενίοτε από μία μερίδα του διεθνούς Τύπου -, η καθημερινότητα των ανθρώπων απέναντι στην ακρίβεια, με χαμηλά εισοδήματα και υψηλή ανεργία, ιδίως στις νέες γενιές, αποκαλύπτει μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Αυτή η πολύπλευρη κοινωνική επιβάρυνση συνδέεται με μία ανησυχητική άνοδο στις διαταραχές ψυχικής υγείας. 

Μελέτες έχουν καταδείξει την άμεση συσχέτιση μεταξύ των οικονομικών πιέσεων και της αύξησης του επιπολασμού προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η κατάχρηση ουσιών και τυχερών παιγνίων (Economou, Angelopoulos, & Peppou, 2021). Οι υπάρχουσες υποδομές υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καταπονημένες και ανεπαρκείς, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή την αυξανόμενη ζήτηση, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η σιωπηλή κρίση ψυχικής που εκτυλίσσεται στη σκιά της επιχειρούμενης οικονομικής ανάκαμψης.

Βασιζόμενος σε ολοκληρωμένες μελέτες, όπως η έκθεση της Επιτροπής Lancet για την παγκόσμια ψυχική υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Patel et al., 2018), υπογραμμίζω την επιτακτική ανάγκη της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλο το εύρος της δημόσιας υγείας. Το όραμά μου περιλαμβάνει την πρόταση πολιτικών που προωθούν την καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με στόχο την προσβασιμότητα και την άρση του στίγματος.

σέβομαι το απόρρητό σας